Tin tức
Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
37/QĐ-BCĐ 24/04/2013 UBND Tỉnh Thái Nguyên Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, năm 2013
63/QĐ-BTC 13/06/2013 UBND Tỉnh Thái Nguyên Phê duyệt kế hoạch công tác tuyên truyền, quảng bá, khánh tiết Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 2, năm 2013
40/2012/QĐ-UBND 06/11/2012 UBND Tỉnh Thái Nguyên  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên 
225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 26/12/2012 Liên bộ, Ngành Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015
19/2012/TT-BTTTT 22/11/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
03/2013/TT-BTTTT 22/01/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
77/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
620/QĐ-BTTTT 31/05/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi địa bàn Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015
15/2013/TT-BTTTT 01/07/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
20/2012/TT-BTTTT 04/12/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
13/2012/TT-BTTTT 30/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
12/2013/TT-BTTTT 13/05/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản