Tin tức

Tên tiếng Việt: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên

Tên giao dịch Quốc tế: Thai Nguyen Information and Communication Technology Center.

Trụ sở: Số 5 đường Nha Trang thành phố Thái Nguyên.

Tài khoản số: 102010000595425 tại Ngân hàng Công Thương Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600928090

Tel: 02803. 501260 -  Fax: 02803. 658111

Email: ict@thainguyen.gov.vn   website: http://ict-thainguyen.vn/