Tin tức

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Vị trí, chức năng:

1. Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông có chức năng thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện các hoạt động dịch vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng tài chính theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao; Tham mưu, tổ chức, phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận, quản lý, duy trì và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh theo xự phân công; Xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cấp định kỳ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

3. Đảm nhiệm đơn vị thường trực của Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu và triển khai hoạt động ứng cứu sự cố máy tính và hạ tầng mạng, có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức và phối hợp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về công nghệ thông tin, truyền thông cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; Liên kết đào tạo, tổ chức thi, sát hạch, cấp chứng chỉ, chứng nhận trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông theo quy định.

5. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các chính sách, hoạt động của ngành thông tin và truyền thông, hỗ trợ trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Xuất bản bản tin Thông tin và Truyền thông theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao; Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

6. Nghiên cứu, phát triển, tiếp nhận và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong các cơ quan nhà nước, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

7. Tư vấn, triển khai các đề án, dự án về công nghệ thông tin, truyền thông: Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công – tổng dự toán, thẩm tra hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán; Tư vấn lập và thẩm tra hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, xét thầu và thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu; Tư vấn giám sát thi công; Tư vấn, triển khai các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin; Tư vấn, thiết kế, phát triển các sản phẩm phần mềm, nội dung số, hệ thống thông tin quản lý, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống thương mại điện tử, hệ thống một cửa điện tử liên thông và các ấn phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

8. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông: Phần mềm bảo mật, phần mềm diệt virus; Dịch vụ máy chủ (quản trị, cho thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ, hosting…); Dịch vụ đánh giá an toàn hệ thống mạng và hệ thống website; Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp phần mềm, mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Dịch vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính, sự cố mạng và an ninh mạng; Dịch vụ cho thuê hạ tầng viễn thông và Internet; Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công nghệ thông tin và truyền thông và các dịch vụ khác theo quy định.

9. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện việc sử dụng ngân sách được giao theo qui định của pháp luật.

10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.