Tin tức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 
  

Ban Giám đốc:

       Phó Giám đốc: Ông Đỗ Hoàng Thái

       Email: thaidh@thainguyen.gov.vn

Phòng Dữ liệu

       Phó Trưởng Phòng: Ông Vũ Đình Giang

       ĐT: 0208 3900.204

       Email: giangvd@thainguyen.gov.vn

  Phòng Hành chính Tổng hợp

      Phó Trưởng Phòng: Ông Hà Mạnh Hùng

        ĐT: 0208 3501.260

        Email: hunghm@thainguyen.gov.vn

  Phòng Ứng dụng và Phát triển CNTT-TT

        Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Anh Chiến

        ĐT: 0208 3608.889

        Email: chienna@thainguyen.gov.vn

  Phòng Ứng cứu khẩn cấp máy tính và an ninh mạng

        Phó Trưởng Phòng: Ông Tạ Tuấn Dũng

        ĐT: 0208 3608.887

        Email: dungtt@thainguyen.gov.vn