Tin tức

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN

 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 06/07/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên

- Tên giao dịch Quốc tế: Thai Nguyen Information and Communication Technology Center.

- Tên viết tắt : TNICT

- Trụ sở: Số 5 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803. 501260                            Fax: 02803. 658111

- Email: ict@thainguyen.gov.vn   website: http://www.ict-thainguyen.vn

- Tài khoản số: 102010000595425 tại Ngân hàng Công Thương Thái Nguyên

- Mã số thuế: 4600928090

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Chức năng:

Hỗ trợ ứng dụng và phát triển CNTT&TT, hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp máy tính và đảm bảo an toàn an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh và thực hiện nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, tham mưu Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược ngắn hạn và dài hạn, kế hoạch, quy hoạch, giải pháp khoa học nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT&TT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

2. Nghiên cứu, xây dựng, tiếp nhận, triển khai các dự án và đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT&TT;

3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT&TT trên địa bàn tỉnh;

4. Hỗ trợ ứng dụng và phát triển hạ tầng CNTT&TT cho các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức – xã hội trên địa bàn tỉnh;

5. Hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp, khắc phục các sự cố máy tính, sự cố mạng, an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh;

6. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNTT&TT phục vụ quản lý nhà nước, quản trị và điều hành, tuyên truyền và quảng bá thông tin, phát triển thương mại điện tử;

7. Phát triển và phân phối các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin: tư vấn, thiết kế, lập dự án, giám sát, đấu thầu, xây dựng các dự án ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển giao công nghệ và phân phối các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin;

8. Tiếp nhận, quản trị, vận hành, phát triển và duy trì các hệ thống thông tin theo sự phân công của Sở Thông tin và Truyền thông;

9. Tổ chức sự kiện, tuyên truyền, phổ biến, xuất bản các ấn phẩm, bản tin, tạp chí về chính sách của Đảng, nhà nước, các hoạt động, thành tựu và kiến thức về BCVT, CNTT&TT, điện tử trong nước và quốc tế;

10. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực CNTT&TT;

11. Quản lý về tổ chức, cán bộ, hồ sơ tài liệu, tài sản theo quy định hiện hành;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông giao.